Dear guest,
According to the law of the Republic of Armenia people of the age under 21 can not visit casino. Please continue only if you are 21 or more.
I am 21 I am Under 21
*Clicking “I am 21”, I agree with casino therms and conditions.
Royale Entertainment Center
Armenia, Tsakhkadzor city, Tandzaghbyuri 2 (next to hotel Mariott Tsakhkadzor)
Rus Eng Arm Far
+(374) 55 29 41 45 - Russian, English
+(374) 43 87 87 69 - Farsi
+374 98 633 336 - Resto and Hookah reservation

بازی ها

Цель игры

هدف از این بازی داشتن دست نزدیک به ۲۱ می باشد و یا دست شما بالاتر از دست بازیگردان باشد، البته اگر دست شما بیشتر از ۲۱ باشد شما بازنده هستید.

بدین صورت می باشد که مجموع کارتهایی که دارید بدین منوال محاسبه می گردد که اس می تواند هم ۱ باشد و هم ۱۱ بسته به خواست بازیکن، عکسها و کارت ۱۰ هم ۱۰ محاسبه می شود و بقیه کارتها با شماره هایی که روی انها می باشد محاسبه می شود. جهت شرکت در این بازی شما می بایست که ژتونهای این بازی را تهیه نمایید، مقدار این ژتونها معین می باشد و شما می بایست حداقل یک بسته ژتون تهیه نمایید. در شروع بازی بازیگردان به شما دو ورق می دهد و یک ورق نیز برای خودش باز می کند،شما می توانید بر حسب دستی که دارید تصمیم بگیریدکه:

 

ورق دیگری نمی خواهید

یک ورق دیگر می خواهید

و یا می توانید از امکانات مضاعف استفاده نمایید.

 

بالاترین دست با دو ورق Black Jack می باشد 

(که می تواند یک اس  با یک ۱۰ و یا یک عکس باشد در دو ور اول) 

اگر ورق اول بازیگردان اس و یا ۱۰ نباشد، بازیگردان بلافاصله به بازیکن به نسبت ۳:۲ مبلغ شرط بندی را پرداخت می کند،ولی اگر بازیگردان اس داشته باشد شما می توانید مبلغمبلغ شزط بندی خود را بردارید و یا به بازی ادامه دهید ،در صورت ادامه بازی  اگر ورق دوم دوم بازیگردان ۱۰ و یا عکس باشد اعلام Black Jack  می کند و شما نه برنده و نه بازنده اید، پس از اینکه تمام بازیکنان تصمیم خودشان را گرفتند که به بازی ادامه دهند یا نه، بازیگردان برای خودش ورق بر می دارد.

  

بازیگردان ملزم به بزداشتن ورق می باشد تا زمانی که دست وی ۱۷ و یا بسشتر باشد و در صورت داشتن ۱۷ نمی تواند ورق دیگری بر دارد .   ایداس بازیگردان بالاترین ورق به حساب می اید،  ولی در مجموع دست ورق بازنده به حساب نمی 

اگر دست بازیکنان بالاتر از دست بازیگردان باشد در این صورت مبلغ شرط به نسبت ۱:۱ به برنده پرداخت خواهد شد، ملی اگردست بازیکن و بازیگردان برابر باشد مبلغ شرط درون سبد شرط بندی باقی می ماند، اگر دست بازیگردان بالاتر باشد بازیکن بازنده است ولی اگر دست بازیگردان بیشتر از ۲۱ باشد   (دست بازنده ) در این صورت به تمام بازیکنان مبالغی را که در سبد شرط بندی دارند همراه با مبلغ بردشان پرداخت می شود

 

شرایطی که شانس برد را زیاد می کند  دو برابر کردن مبلغ۱-  

در صورتی که بخواهید ورق سوم را بگیرید می توانید مبلغ شرط بندی خود را د برابرکنید. 

تقسیم کردن -۲ 

در صورتی که ۲ ورق اول شما با هم برابر باشند می توانید جداگانه با هر کدام از ورقها شرط بندی کنید بدین صورت که در سبد شرط بندی ۲ مبلغ برابر هر یک برای یکی از ورقها قرار دهید و بازیگردان ابتدا با یکی از ورقهای شما با شما بازی  کرده و ان را تا نتیجه نهایی ادامه داده و همین کار را با ورق دوم شما نیز انجام می دهد (این تقسیم کردن ورقها در صورت  بازی با ورق اول اگر مجددا ورق برابر باشد تا ۴ تقسیم قابل اجرا می باشد)

 

اس فقط دو بار می تواند تقسیم شود، برای هر اس شما تنها  یک ورق دریافت خواهید کرد و مجموع دو ورق ( یکی اس و دیگری که از بازیگردان می گیرید) به عنوان نتیجه نهایی دست شما می باشد. اگر ورق دوم به همراه اس  ۱۰ و یا عکس باشد دست شما Black Jack محسوب نمی شود و تنها به عنوان ۲۱ محاسبه می شود

مبلغ شرط بندی دو برابر زمانی قابل قبول است که شما اس ها را تقسیم کنید 

بیمه- ۳ 

اگر اولین ورق بازیگردان اس باشد شما می توانید خود را در مقابل Black Jack بازیگردان بیمه نمایید (قبل از گرفتن سومین ورق خود در اولین سبد شرط بندی خوپ

  

 بازیگردان این کار میسر نمی باشد Black jack   بعد از 

جهت این کار شما باید در ستون بیمه شرط بندی نمایید، که این مقدار نباید از نصف شرط بندی شما بیشتر باشد، در  صورت Black Jack بازیگردان نسبت پرداخت ۲:۱ است و اگر بازیگردان Black Jack نداشته باشد بازنده است 

در صورتی که دو یا سه شرکت کننده در این میز بازی کنند و یکی از انها تمایل نداشته باشد در مقابل  اس بازیگردان خود را بیمه نماید دیگر شرکت کنندگان می توانند خود را در مقابل Black Jack بازیگردان بیمه نمایند که مبلغ بیمه نباید از نصف کل مبلغ شرط بندی بیشتر باشد

 

۴ - صرفنظر کردن از ادامه بازی 

در صورتی که شما حس کنید شانس برنده شدن شما کم است می توانید قبل از گرفتن ورق سوم از ادامه بازی  انصراف دهید در این صورت شما نصف مبلغ شرط بندی خود را از دست خواهید داد ، البته در صورت اس بودن اولین ورق بازیگردان شما نمی توانید از ادامه بازی انصراف دهید

 

۵ - دست ارزشمند

 

بازیکن می تواند یک دست برنده بسازد،دستهای برنده با ارزش می تواند یکی از حالتهای زیر باشد 

ورق اول ۷ باشد    ۱:۲

دو ورق ۷ باشد    ۱:۱

دو ورق ۷ هم خال    ۵:۱

سه ورق ۷ با خالهای متفاوت     ۱۰:۱

سه ورق ۷ هم خال     ۱۰۰:۱

  

بازیگردان به دستهای اشاره شده بالا  پس از اتمام پخش ورقها  مبلغ برد را پرداخت می نماید

تنها به سبدهایی که در این خصوص شرط بندی کرده باشند پرداخت خواهد شد

این قانون زمانی قابل اجرا می باشد که بازیکن از تقسیم کردن ورقهای خود اجتناب کند(حالت دو ورق برابر جهت تقسیم شرط بندی)

در صورت بروز هر گونه اشکالی در میز بازی تصمیم نهایی بر عهده مدیریت کازینو می باشد